Planningketen

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenPlanningketen 1.1.jpeg

Planningketen

De planningketen is er op gericht dat op elk moment in het jaar studenten, docenten, leermateriaal, onderwijsspecifieke en generieke voorzieningen in de bedoelde samenstelling worden samengebracht zodat studenten hun leertaak kunnen uitvoeren of hun examen kan worden afgenomen.
De componenten in de planningketen zijn onderwijsaanbod, plannen van inzet, bepaling van benodigde voorzieningen, de jaarkalender, beschikbaar (gemaakte) faciliteiten en werkverdeling. Deze onderdelen zijn van elkaar afhankelijk en beïnvloeden soms elkaar: een deel van het roosterproces is iteratief van karakter. De planningketen levert roosters en examenplanningen op.

Er zijn drie stadia: de meerjarenplanning, de jaarplanning en het rooster. De meerjarenplanning is een grofmazige planning over meerdere jaren heen, de jaarplanning is een minder grofmazige planning voor een schooljaar en het rooster is een specifieke planning voor een (bepaalde) periode.


De eerste stadia in de keten worden doorgaans jaarlijks doorlopen. Het roosteren, publiceren van roosters en het beheren van de roosterwijzigingen kan dagelijks doorlopen worden.

Handreikingen


Onderdelen die in een casus voorkomen

Als aanleiding
In vervolg

Al wat nodig is voor de uitvoering van onderwijs en examineren: leermateriaal, onderwijsspecifieke faciliteiten (zoals kappersstoelen, simulatoren, anatomische poppen) en generieke faciliteiten (zoals theorie- en praktijkruimtes).

Een leertaak is een onderdeel van het onderwijsaanbod (zoals een les, een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een leertaak is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden. Een enkelvoudig product kan een les Engels van één uur zijn, maar ook een dagdeel op een gereserveerde locatie met alle faciliteiten voor 250 studenten en 8 docenten en begeleiders.

Verzameling individuele leertaken gekoppeld aan faciliteiten en medewerkers en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet

Verzameling individuele leertaken gekoppeld aan faciliteiten en medewerkers en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet

Relationele, logische weergave van de processen en activiteiten in het mbo, zowel in onderwijs en examinering als in naastliggende procesgebieden.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten die in een Casus aanleiding of oorzaak voor de beschreven onzekere gebeurtenis zijn.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten waar in een Casus de gevolgen van de beschreven onzekere gebeurtenis terechtkomen voor opvolging, oplossing, uitwerking, herstel of verbetering.