Plannen en roosteren

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedPlannen en roosteren.jpeg

Plannen en roosteren

Het proces van plannen en roosteren is er op gericht dat op elk moment in het jaar studenten, docenten, leermateriaal, onderwijsspecifieke en generieke voorzieningen in de bedoelde samenstelling worden samengebracht zodat studenten hun leertaak kunnen uitvoeren of hun examen kunnen afleggen.
De componenten in de planningketen zijn onderwijsaanbod, plannen van inzet, bepaling van benodigde voorzieningen, de jaarkalender, beschikbaar (gemaakte) faciliteiten en werkverdeling. Deze onderdelen zijn van elkaar afhankelijk en beïnvloeden soms elkaar: een deel van het roosterproces is iteratief van karakter. De planningketen levert roosters en examenplanningen op.

Onderwijsteams leveren input voor de processtappen in een aantal planningsstadia, maar ook ad hoc en incidenteel naar gelang zich de noodzaak voordoet.
Het procesgebied bestaat uit drie stadia, de meerjarenplanning, de jaarplanning en het rooster. De meerjarenplanning is een grofmazige planning over meerdere jaren heen, de jaarplanning is een minder grofmazige planning voor een schooljaar en het rooster is een specifieke planning voor een (bepaalde) periode.

De eerste stadia in het procesgebied worden doorgaans jaarlijks doorlopen. Het roosteren, publiceren van roosters en het beheren van de roosterwijzigingen kan dagelijks doorlopen worden.

Handreikingen

Landelijke servicedocumenten

Al wat nodig is voor de uitvoering van onderwijs en examineren: leermateriaal, onderwijsspecifieke faciliteiten (zoals kappersstoelen, simulatoren, anatomische poppen) en generieke faciliteiten (zoals theorie- en praktijkruimtes).

Een leertaak is een onderdeel van het onderwijsaanbod (zoals een les, een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een leertaak is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden. Een enkelvoudig product kan een les Engels van één uur zijn, maar ook een dagdeel op een gereserveerde locatie met alle faciliteiten voor 250 studenten en 8 docenten en begeleiders.

Verzameling individuele leertaken gekoppeld aan faciliteiten en medewerkers en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet

Verzameling individuele leertaken gekoppeld aan faciliteiten en medewerkers en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet