Uiterlijk december 2019 wordt een nieuwe versie van deze site gepubliceerd met o.m. aangepaste platen.

Ontwikkelen en voorbereiden

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedOntwikkelen en voorbereiden.jpeg

Ontwikkelen en voorbereiden

School en team bepalen jaarlijks wat er nodig is om het onderwijs voor het vastgestelde aanbod aan opleidingen uit te voeren. Voor nieuwe opleidingen of combinaties daarvan betekent dit: ontwikkelen of inkopen van leermateriaal en examens en daarnaast het werven van de nodige bpv-plaatsen. Generieke faciliteiten zoals gebouwen, lesruimten maar ook docenten en instructeurs dienen bij de uitvoering beschikbaar te zijn, maar worden hier buiten beschouwing gelaten.


Voor opleidingen die gecontinueerd worden evalueert het team de bestaande leertaken en het daaronder liggende leermateriaal, examenmateriaal en bpv-plaatsen. Waar nodig of gewenst worden aanpassingen voorbereid.

Het team, of ontwikkelaars namens het team, zet de onderwijsinhoud van de gehele opleiding in een longitudinale planning en maakt op basis hiervan leertaken die door studenten kunnen worden uitgevoerd als onderdeel van hun leerroute.

Handreikingen

Een leertaak is een onderdeel van het onderwijsaanbod (zoals een les, een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een leertaak is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden. Een enkelvoudig product kan een les Engels van één uur zijn, maar ook een dagdeel op een gereserveerde locatie met alle faciliteiten voor 250 studenten en 8 docenten en begeleiders.

Een serie achtereenvolgens uit te voeren leertaken doorgaans afgesloten met een kwalificerend document. Dit kan bijvoorbeeld een standaardroute zijn voor een MBO-opleiding of een onderdeel daarvan, maar ook een inburgeringstraject of een oriëntatieperiode van een aantal maanden.