Maken jaarplanning

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedPlannen en roosteren.jpeg

Maken jaarplanning

Het ontwikkelen en onderhouden van de jaarplanning en het toetsen van de jaarplanning aan de meerjarenplanning.

Dit geschiedt op basis van:

  • het beoogde onderwijsaanbod
  • de schatting van het onderwijs en studenten
  • de jaarkalender
  • de analyse van de werkverdeling
  • de analyse van de faciliteiten
  • de clustering van leertaken


Het matchen van het onderwijsaanbod, studenten, BPV, de medewerkers en de faciliteiten, grofmazig uiteengezet over het schooljaar (globaal jaarrooster) en indien van toepassing periodes. In voorkomende gevallen kan de instelling bijsturen op de genoemde onderdelen. Het maken van de jaarplanning kent een wisselwerking met het analyseren en opstellen van de werkverdeling. Op basis van de jaarplanning wordt het plan van inzet voor de medewerkers samengesteld.


In de jaarplanning wordt rekening gehouden met:

  • afspraken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving (urennorm)
  • afspraken die voortvloeien uit de CAO MBO
  • afspraken die voortvloeien uit de OER
  • de inhoud van de curricula


Bij wijzigingen in onderwijsaanbod, werkverdeling en faciliteitenbeschikbaarheid gedurende het schooljaar wordt de jaarplanning onderhouden.

De jaarplanning voedt het roosteren.

Deze activiteit is onderdeel van:


(als vervolg)

Landelijke servicedocumenten

Denk ook aanEen leertaak is een onderdeel van het onderwijsaanbod (zoals een les, een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een leertaak is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden. Een enkelvoudig product kan een les Engels van één uur zijn, maar ook een dagdeel op een gereserveerde locatie met alle faciliteiten voor 250 studenten en 8 docenten en begeleiders.

De onderwijs- en examenregeling is een regeling waarin een school de programmering van de onderwijsactiviteiten, inclusief de examinering, verantwoordt en vastlegt.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten waar in een Casus de gevolgen van de beschreven onzekere gebeurtenis terechtkomen voor opvolging, oplossing, uitwerking, herstel of verbetering.