DEZE SITE WORDT OP 1 FEBRUARI 2020 GESLOTEN

Inschrijfketen

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenInschrijfketen 1.1.jpeg

Inschrijfketen

Nadat is vastgesteld welke opleidingen een komende periode worden aangeboden wordt geworven voor (aspirant) studenten. Vaak heeft algemenere voorlichting aan de doelgroep al eerder plaatsgevonden -- vanaf de 2e klas in het vo -- maar in het jaar voor de opleiding van start gaat wordt gericht gecommuniceerd en geworven met het doel dat studenten zich aanmelden.
Na aanmelding volgt doorgaans een check of de student toelaatbaar is. Als dit zo is volgt een meer of minder uitgebreide intake en wordt de student geplaatst voor een opleiding als er voldoende opleidingsplekken beschikbaar zijn -- er kan een wachttijd zijn als de opleiding een instroombeperking (numerus fixus) kent.
Als student en instelling akkoord zijn met de plaatsing ontstaat een juridische verhouding van beide partijen die tot op heden in een verbintenis wordt vastgelegd. Er zijn plannen om de wettelijke verplichting voor een onderwijsovereenkomst (OOK) af te schaffen maar dat verandert aan de juridische posities niet veel: student en instelling verplichten zich tegenover elkaar zich in te spannen opdat de student een passende leerroute volgt en een bijbehorend diploma behaalt.
De juridisch geldige inschrijving wordt gewisseld met het onderwijsdeelname-register van DUO (BRON (OD)) zodat de student mee kan tellen voor de bekostiging van de instelling.

De informatie uit een eventueel aanwezig doorstroomdossier en uit de intake(s) behelst mogelijk een (extra) zorgbehoefte van de student. De vastlegging van deze informatie wordt gekoppeld aan de onderwijsverbintenis.

Het op enigerlei wijze kenbaar maken van de belangstelling van een potentiële student voor het afnemen van onderwijsproducten bij de instelling.

Dit is een overeenkomst tussen de student en de onderwijsinstelling na inschrijving en plaatsing. Vaak OOK genoemd, de wettelijke verplichting een OOK af te sluiten verdwijnt op afzienbare termijn.

Dit is een overeenkomst tussen de student en de onderwijsinstelling na inschrijving en plaatsing. Vaak OOK genoemd, de wettelijke verplichting een OOK af te sluiten verdwijnt op afzienbare termijn.

Een serie achtereenvolgens uit te voeren leertaken doorgaans afgesloten met een kwalificerend document. Dit kan bijvoorbeeld een standaardroute zijn voor een MBO-opleiding of een onderdeel daarvan, maar ook een inburgeringstraject of een oriëntatieperiode van een aantal maanden.

Dit is een overeenkomst tussen de student en de onderwijsinstelling na inschrijving en plaatsing. Vaak OOK genoemd, de wettelijke verplichting een OOK af te sluiten verdwijnt op afzienbare termijn.

Relationele, logische weergave van de processen en activiteiten in het mbo, zowel in onderwijs en examinering als in naastliggende procesgebieden.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten die in een Casus aanleiding of oorzaak voor de beschreven onzekere gebeurtenis zijn.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten waar in een Casus de gevolgen van de beschreven onzekere gebeurtenis terechtkomen voor opvolging, oplossing, uitwerking, herstel of verbetering.