Inkoop leermateriaal

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenOnderwijsketen met clusters.jpeg

Inkoop leermateriaal

Als besloten is tot inkoop van leermateriaal, zoals methoden maar ook anatomiepoppen of kappersstoelen, wordt gezocht naar geschikte aanbieders. Dit kunnen verschillende aanbieders zijn voor diverse onderdelen van het leermateriaal.

Mogelijke substappen inkopen leermateriaal:

  1. Onderzoek het bestaande aanbod. Indien er geen bestaand aanbod bestaat, wordt een opdracht verstrekt aan een leverancier die de constructie van het leermateriaal voor zijn rekening neemt. Het onderwijsplan en de leerinhoud uit kwalificatiedossiers vormen hierbij het uitgangspunt.
  2. Check de offerte/het contract op inkoopvoorwaarden én op onderwijsinhoudelijke onderdelen.
  3. Teken het contract en benoem een contactpersoon die de contacten onderhoudt en leermateriaal ontvangt.
  4. Evalueer het inkoopproces, de kwaliteit van de contracten, de samenwerking met de leverancier, et cetera. Benoem en beschrijf wat er goed ging en welke verbeterpunten er zijn in de verbeteragenda.


Het ingekochte materiaal is niet zonder meer geschikt om aan studenten te worden aangeboden. Op basis van leerinhoud, verplichte volgordes, didactische uitgangspunten, gewenste aanbiedingsvormen, verwachte studielast, benodigd niveau en andere voorwaarden wordt het leermateriaal gekoppeld aan onderwijsinhoud in een longitudinale planning gezet op grond waarvan leertaken worden aangepast of nieuw worden ontwikkeld


Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan


Samenhangend overzicht waarin, per kwalificatie en cohort, de onderdelen die samen een opleiding vormen staan. Bijvoorbeeld de doelen van de opleiding, de leerinhoud, didactische principes, de wijze en het tijdstip waarop dit aangeboden wordt.

Een leertaak is een onderdeel van het onderwijsaanbod (zoals een les, een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een leertaak is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden. Een enkelvoudig product kan een les Engels van één uur zijn, maar ook een dagdeel op een gereserveerde locatie met alle faciliteiten voor 250 studenten en 8 docenten en begeleiders.