Clusteren leertaken

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedPlannen en roosteren.jpeg

Clusteren leertaken

Clusteren van leertaken, d.w.z. het in een periode samen nemen van wat bij elkaar genomen kan worden, is nodig om het onderwijs te kunnen organiseren en zowel medewerkers als voorzieningen efficiënt te kunnen inzetten.

Deze processtap is een belangrijke schakel in de overgang van meerjarenplanning naar jaarplanning en concrete roosters.

  • Per opleiding vormen alle leertaken samen het onderwijsaanbod van die opleiding, over meerdere perioden en jaren heen. Er hoort een meerjarenplanning bij.
  • Leerroutes van studenten bestaan uit het doen van geselecteerde leertaken, soms parallel soms opvolgend, ook over een langere periode.
  • De meerjarenplanning en de gekozen leerroutes van de studenten samen vormen nog niet een geordend geheel dat in de vorm van roosters en planningen kan worden gegoten.
  • Met het clusteren van leertaken in periodes door de roostermaker, in samenspraak met het team, ontstaat wel zo'n geordend geheel.

De clustering van leertaken is van invloed op de jaarplanning en de analyse van de werkverdeling.

Deze activiteit is onderdeel van:


(als vervolg)

Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan


Een leertaak is een onderdeel van het onderwijsaanbod (zoals een les, een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een leertaak is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden. Een enkelvoudig product kan een les Engels van één uur zijn, maar ook een dagdeel op een gereserveerde locatie met alle faciliteiten voor 250 studenten en 8 docenten en begeleiders.

Al wat nodig is voor de uitvoering van onderwijs en examineren: leermateriaal, onderwijsspecifieke faciliteiten (zoals kappersstoelen, simulatoren, anatomische poppen) en generieke faciliteiten (zoals theorie- en praktijkruimtes).

Verzameling individuele leertaken gekoppeld aan faciliteiten en medewerkers en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten waar in een Casus de gevolgen van de beschreven onzekere gebeurtenis terechtkomen voor opvolging, oplossing, uitwerking, herstel of verbetering.