Bpv-keten

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenBpv-keten 1.1.jpeg

Bpv-keten

Beroepspraktijkvorming is een onderdeel van elke mbo-opleiding. De student leert en werkt in de praktijk. We onderscheiden hierbij stages (bol) en leerbanen (bbl). De student wordt gekoppeld aan een erkende bpv-plaats, dit noemen we matching. Voordat de matching tot de daadwerkelijke stage of leerbaan leidt wordt in aanvulling op de onderwijsverbintenis de juridische verhouding rond de bpv vastgelegd in de bpv-verbintenis. Naast de instelling en de student is ook het bpv-bedrijf partij in deze overeenkomst. Geldige ondertekening is noodzakelijk voor de bekostiging, maar bijvoorbeeld ook voor het verzekerd zijn van de student tijdens zijn verblijf bij het bpv-bedrijf.

Tijdens de bpv-periode wordt de student begeleid door een begeleider van het bpv-bedrijf en een begeleider van de school. In de leerroute van de student is de bpv een onderdeel dat net als (andere) leertaken wordt afgerond en beoordeeld en waarvan de leerresultaten worden verzameld en vastgelegd.

Handreikingen

Landelijke servicedocumenten


Dit is een overeenkomst tussen de student en de onderwijsinstelling na inschrijving en plaatsing. Vaak OOK genoemd, de wettelijke verplichting een OOK af te sluiten verdwijnt op afzienbare termijn.

Een serie achtereenvolgens uit te voeren leertaken doorgaans afgesloten met een kwalificerend document. Dit kan bijvoorbeeld een standaardroute zijn voor een MBO-opleiding of een onderdeel daarvan, maar ook een inburgeringstraject of een oriëntatieperiode van een aantal maanden.

Een leertaak is een onderdeel van het onderwijsaanbod (zoals een les, een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een leertaak is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden. Een enkelvoudig product kan een les Engels van één uur zijn, maar ook een dagdeel op een gereserveerde locatie met alle faciliteiten voor 250 studenten en 8 docenten en begeleiders.

Relationele, logische weergave van de processen en activiteiten in het mbo, zowel in onderwijs en examinering als in naastliggende procesgebieden.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten die in een Casus aanleiding of oorzaak voor de beschreven onzekere gebeurtenis zijn.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten waar in een Casus de gevolgen van de beschreven onzekere gebeurtenis terechtkomen voor opvolging, oplossing, uitwerking, herstel of verbetering.