Aanbodketen

Uit TPO

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenAanbodketen 1.1.jpeg

Aanbodketen

Jaarlijks voert de instelling analyses uit van de arbeidsmarkt, van de kansen van studenten op bpv-plaats en op werk, van de regionale opleidingsvraag en van omgevingsfactoren zoals verandering van wet- en regelgeving, (geplande) innovaties bij bedrijven in de regio, mogelijke subsidies, samenwerking of ondoelmatige concurrentie. Daarnaast bepaalt de instelling wat de sterke en zwakke punten van de organisatie zijn en reflecteren teams op hun visie op onderwijs en examinering.
Op grond van de uitkomsten van het voorwerk en de mogelijkheden die de kwalificatiestructuur biedt wordt vastgesteld welke opleidingen zullen worden gestopt of gecontinueerd, en welke opleidingen worden aangepast of nieuw ontwikkeld.
Per opleiding in het aanbod stelt het team een onderwijsplan op, waarbij ook keuzedelen worden betrokken. Tevens wordt het examenplan gemaakt, na eventuele bijstelling van de kaders en het handboek examinering.
Het team publiceert de Onderwijs- en examenregeling en communiceert over onderwijs- en examenplan met studenten en belangstellenden.

De benodigde voorzieningen worden vervolgens bepaald aan de hand van het onderwijsplan en het examenplan.

Samenhangend overzicht waarin, per kwalificatie en cohort, de onderdelen die samen een opleiding vormen staan. Bijvoorbeeld de doelen van de opleiding, de leerinhoud, didactische principes, de wijze en het tijdstip waarop dit aangeboden wordt.

Plan waarin, per kwalificatie en cohort, alle exameneenheden staan waaraan een student moet voldoen, inclusief de bijbehorende beslisregels.

Al wat nodig is voor de uitvoering van onderwijs en examineren: leermateriaal, onderwijsspecifieke faciliteiten (zoals kappersstoelen, simulatoren, anatomische poppen) en generieke faciliteiten (zoals theorie- en praktijkruimtes).

Relationele, logische weergave van de processen en activiteiten in het mbo, zowel in onderwijs en examinering als in naastliggende procesgebieden.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten die in een Casus aanleiding of oorzaak voor de beschreven onzekere gebeurtenis zijn.

Een of meer activiteiten uit Grondplaat en/of activiteitenplaten waar in een Casus de gevolgen van de beschreven onzekere gebeurtenis terechtkomen voor opvolging, oplossing, uitwerking, herstel of verbetering.